Vilka lagar och regler gäller för lekparker?

Europastandard

Från och med 1999 finns det en gemensam europeisk standard för lekredskap, SSEN 1176 och 1177. Dessa anger vilka minimikrav som ska vara uppfyllda för att ett redskap ska vara godkänt. Det är frivilligt att använda sig av europastandarden om man inte hänvisar till dem i upphandlingar eller i föreskrifter.

Standarden understryker att personal som monterar, besiktigar och reparerar lekredskap ska ha en viss kompetens. Exempel på viktiga kontroll- och underhållspunkter på lekredskapen där olika krav specificeras är: islagsyta, förankring, underlag, målning, rörliga delar och reservdelar.

Svenska lagar och regler

De svenska reglerna för lekparker och lekredskap bestäms av Plan- och bygglagen och Produktsäkerhetslagen som bygger på europastandarderna.

Konsumentverket har tillsynsansvaret för lekredskapens konstruktion och kommunen är tillsynsansvarig för underhåll och planering av nya lekparker. Fastighetsägaren (t ex bostadsrättsförening, kommun, bostadsbolag) är ansvarig för att lekparkens egenskaper upprätthålls.

Boverket, Konsumentverket och Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt en broschyr som beskriver de svenska reglerna. Beställ eller ladda ner den från Konsumentverkets webbplats. Se länkarna till höger.